Pracownik IT (praca zdalna) - Test online - Próbne pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1 . Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:

2 . Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

3 . Podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przerwy w pracy powinny wynosić:

4 . W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:

5 . Zatrudnianie kobiet przy pracach wzbronionych jest:

6 . Zgodnie z zaleceniem lekarza pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi pracującemu co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy przy monitorze ekranowym:

7 . Pracownik na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy powinien mieć zapewnione natężenie oświetlenia światłem elektrycznym nie niższe niż:

8 . Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić:

9 . Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej, w tym koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych:

10 . Pracodawca ma prawo: